Mine rein og dine rein på Bugøynesfjellet

23.03.2022

 Fremmed rein oppholder seg ulovlig inne på beiteområdet 5C på Bugøynesfjellet.

Det er distriktsleder i reinbeitedistrikt 4/5 Atle Magga som skriver dette i et brev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Han sier at rein fra distrikt 6 har beitet ulovlig i området siden midten av februar. Videre sier han at leder i distrikt 6, Asllat Smuk, har fått beskjed om dette uten at noe har skjedd.

Denne situasjonen oppstår hver år i områder der det ikke er reingjerde, og på Bugøynefjellet finnes ingen gjerde som kan holde reinen fra hverandre, skriver distriktsleder Magga videre. Han mener at forholdene ikke vil bedres hvis det ikke settes opp et gjerde, så fremt ikke myndighetene finner andre hensiktsmessige tiltak som gjør at den ulovlige beitingen opphører umiddelbart.

Reinbeitedistrikt 4/5 krever at Statsforvalteren i Troms og Finnmark tar sitt reindriftsansvar og gjør de nødvendige grep for at grensene mellom ulike beiteområder overholdes, i tråd med gjeldende lovverk.

Brevet avsluttes med at det må gjennomføres befaring i området.

Tekst & Arkivfoto: VEI