Kystsoneplan for Varanger av Øyvind Seipæjærvi

01.05.2021

I et innlegg den 27. april om Lerøys planer om oppdrett ved Kasterholmen viser VEI til møte i Bugøynes om oppdrett.

Antar det er møtet «Torsk og Laks - Hand i Hand?» som Øst-Finnmark Kystfiskarlag og jeg arrangerte her høsten 2018.

Fra da det var oppdrettsanlegg i Storbukt. Isolahti. Arkivfoto: VEI

I et innlegg den 27. april om Lerøys planer om oppdrett ved Kasterholmen viser VEI til møte i Bugøynes om oppdrett.

Antar det er møtet «Torsk og Laks - Hand i Hand?» som Øst-Finnmark Kystfiskarlag og jeg arrangerte her høsten 2018.

VEI savner informasjon om hva har skjedd etter møtet.

En av de viktigste konklusjonene fra møtet var at oppdrett i Varangerfjorden må være en interkommunal sak. Langs Varangerfjorden er det 4 kommuner. Oppdrett i en kommune kan føre til forurensning i gyteområder for torsk i nabokommunen, eller påvirke vill-laksens levevilkår i alle 4 kommuner.

Videre konkluderte møtet med at det var svært viktig å kartlegge tålegrensen i Varangerfjorden mtp den påvirkning oppdrett/akvakultur har på miljøet.

Øst-Finnmarkrådet satte etter møtet i gang arbeidet med en Kystsoneplan for Varanger, vår egen kommune er sentral i arbeidet. Det ble i fjor arrangert åpne høringsmøter i kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø og Vardø. Møtene var behørig publisert, deltakelsen var god. Og referater fra møtene fylte mange sider i lokalavisene.

Varangerfjorden i dag. Svinøya i forgrunnen. Foto: VEI

Det arbeides fremdeles med planen, senest i februar i år arrangerte SVK et webinar om temaet.

På kommunens hjemmeside kan dere lese om arbeidet med kystsoneplanen:

Kystsoneplan for Varanger - Kunngjøring om fastsatt planprogram

Kystsoneplan for Varanger

Kystsoneplan for Varanger er under arbeid.

Styringsgruppa har i møte 10.12.20 fastsatt Planprogrammet til interkommunal kystsoneplan for Varanger.

Vi takker for alle innspillene vi har fått inn så langt. På denne nettsiden kan du lese hvordan ditt innspill er hensyntatt i planarbeidet så langt.

Formålet med kystsoneplan for Varanger er å utarbeide en helhetlig plan for kommunenes sjøarealer og et kunnskapsbasert forvaltningsverktøy for kommunene. Gjennom planarbeidet skal det utvikles langsiktige rammer for bærekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskapning i kystområdene. Gjennom planprosessen skal det legges opp til kunnskapsutvikling og erfaringsutveksling mellom de involverte kommunene, som vil gi grunnlag for framtidig samarbeid om arealbruken i kystsonen i Varanger. Kystsoneplanen skal bli en juridisk bindende plan på kommuneplannivå.

Planprogrammet ble behandlet og fastsatt i styringsgruppa i møte 10. desember 2020, sak 05/20.

Planarbeidet gjennomføres etter reglene i plan- og bygningslovens kapittel 11, samt forskrift omkonsekvensutredninger, jfr. plan- og bygningslovens § 9-3.Styringsgruppa er delegert myndighet som interkommunalt planutvalg.

Planprogrammet ligger tilgjengelig her:

https://www.sor-varanger.kommune.no/getfile.php/4786724.652.umbzwwqqamtpuj/Fastsetting+av+planprogram+til+Kystsoneplan+for+Varanger.pdf

https://www.sor-varanger.kommune.no/getfile.php/4786728.652.7zbssmbpaizaqb/Planprogram_Kystsoneplan+for+Varanger-Fastsatt-20201210.pdf

https://www.sor-varanger.kommune.no/getfile.php/4786711.652.pqwlpatpwbi7kt/Planavgrensningsbeskrivelse+ved+oppstart-rev-20200622.pdf

https://www.sor-varanger.kommune.no/getfile.php/4786704.652.uqlijtujnsaiwa/Merknadshefte+planprogram+20201123.pdf

https://www.sor-varanger.kommune.no/getfile.php/4786705.652.nnaz7qnjspjsku/Innspillshefte+til+plan+og+planarbeidet.pdf

(Så kommer det ennå flere lenker etter dette, men jeg har problemer med å få de til å fungere slik de skal, men fortvil ikke, de som vil lese mer kan gå til Debatt Meninger Innlegg, der fungerer det utmerket. VEI)


Det er kommet ca 40 innspill til høringen om Kystsoneplanen, de er også publisert på kommunens hjemmesider.