Bugøynes Bygdelag jobber videre med sjeteen

16.01.2022

"Beliggenheten har en stor rekreasjonsverdi for bygdas befolkning og besøkende."

I Bugøynes Bygdelag jobbes det videre med planene om hvordan sjeteen skal utnyttes på best mulig måte. Laget, v/ leder Terje Buljo, har nå sendt et forslag til kommunen om hvordan dette best kan gjøres. De sier bl.a. at «Området ligger vel til rette for parkering av et større antall biler for å frigjøre sentrum fra overbelastning, men samtidig beholde kort gangavstand i sentrum. Beliggenheten har en stor rekreasjonsverdi for bygdas befolkning og besøkende. Kombinasjon av tilrettelagt gang/sykkelvei langs ytterkanten av sjeteen. med helårlig leke anlegg, for barn/ungdom, og sittebenker med utsikt over havna vil være et viktig grep i en fremtidig bolyst plan for Bugøynes.»

Bygdelaget har, sammen med en liste på 8 punkter, lagt ved en skisse over hele området som er et forslag på hvordan det kan bli når arbeidet er ferdig.

Med i planene for sjeteen er også arbeidet med å få kraftlinja som har gått over sjeteen siden 1987 lagt ned i bakken. Dette tar bygdelaget opp med Varanger Kraft. Slik linja går i dag er den en begrensning for utnyttelsen av hele området. 

Tekst & foto: VEI

Under Bugøynesfestivalen for noen år tilbake. Foto: VEI


Her er forslaget fra bygdelaget:

BUGØYNES BYGDELAG

FORSLAG TIL DIPOSISJONSPLAN FOR SJETÉEN

BESKRIVELSE.

Generelt.

Planen tar utgangspunkt i ulike innspill og problemstillinger som bl.a. er framkommet på bygdelagets møter og facebookinnspill. Elementene som så langt er tatt inn i planen er følgende:

1. Endring av høyspentledning.

2. Helikopterlandingsplass.

3. Gjesteparkering for biler og busser.

4. Omsorgsboliger/eldreboliger.

5. Tømmeplass for bobiler og campingvogner.

6. Drivstoffpumper og el.-ladere.

7. Skjerming av avfallscontainere.

8. Park-/aktivitetsområde.

1. Endring av høyspentledning.

Dagens høyspentanlegg som krysser sjetéen legger beslag på et betydelig areal pga. anleggets sikkerhetskrav både under og på begge sider av tracéen. Det har derfor vært et ønske å få lagt høyspentanlegget som jordkabel langs dagens "gangvei" over sjetéen. I den samme tracéen som høyspentkabelen, vil det samtidig være gunstig å anlegge gangveibelysning, samt gi gangveien en oppgradering slik at den kan benyttes av bevegelseshemmede, ikke minst rullestolbrukere.

2. Helikopterlandingsplass.

Med bakgrunn i den praksisen som har vært benyttet av ambulansehelikopteret, ser det ut for at området ved omsorgssenteret foretrekkes som landingsplass. Ved eventuell omlegging av høyspent strømtilførsel i bakken langs gangveien, vil det medføre at landing med helikopter blir tryggere og enklere ved omsorgssenteret. På planen er helikopterlandingsplass bare antydet. Endelig plassering må gjøres i samarbeid med luftfartstilsynet og luftambulansetjenesten.

3. Gjesteparkering for biler og busser.

Tilstrekkelig parkering for gjester har alltid vært et problem i bygda, både for biler og busser. I den mest hektiske turistperioden kan framkommeligheten i bygda være begrenset. Det er foreslått en ny vei fra fylkesveien i sør, som bl.a. skal betjene en parkeringsplass for 40 biler og to parkeringsplasser for inntil 5 busser.

4. Eldreboliger.

Langs omsorgssenterets nordlige grense er det foreslått et område for 8 - 10 omsorgsboliger/eldreboliger, avhengig av detaljutforming av området, og plassering av helikopterlandingsplass. Adkomst til eldreboligene er lagt langs nordlig grense for området, og veien er koplet på den nye veien for parkeringsplassene.

5. Tømmeplass for bobiler og campingvogner.

Den nye veien ender i en snuplass dimensjonert for buss og trailer. Ved snuplassen er det foreslått en tømmeplass for bobiler og campingvogner. Tømmeplassen ligger ca. 10 m på sørsiden av tracéen for hovedkloakken gjennom sjetéen.

6. Drivstoffpumper og el.ladere.

Ved snuplassen, på motsatt side i forhold til tømmeplassen, er det foreslått plassering av drivstoffpumper. Trafikkarealet for snuplassen kan utvides, slik at det også gir plass for el.ladestasjon.

7. Skjerming av avfallscontainere.

Dagens plassering av søppelcontainere er skjemmende i "bybildet", både mht. estetikk og lukt. Alle som går på gangveien over sjetéen må passere inntil containerne. Det er derfor foreslått en egen plass for søppelcontainere mellom brannstasjonen og tracéen for høyspentkabel og gangveibelysning. Containerne bør skjermes med tre vegger og tak. Det finnes takløsninger, der taket kan løftes ved eventuelt behov, f.eks ved bytting av contanere.

8. Park-/aktivitetsområde.

Den største delen av området, som ligger mot bebyggelsen i vest og nord, er foreslått som park og aktivitetsområde. Her kan det etableres gangstier, sitte-/oppholdsplasser, lekeplass og plass for en ballbane/isbane. Eksisterende vegetasjon, som har etablert seg med tiden, kan beholdes der det ikke skal etableres noe annet. Vegetasjonen kan også suppleres med annen vegetasjon (høyere trær langs stiene, sommerblomster og stauder ved sitte-/oppholdsplassene, osv.)

Stiene som er tegnet inn på planen er bare et grovt forslag, men det er viktig at de gamle forbindelsene til den opprinnelige stranda forbindes med de nye gangstiene. Gangstiene kan også fungere som snarveier til eller mellom populære eller viktige "punkter" (butikken, omsorgssenteret, lekeplass).