Innspill til kystsoneplan for Varanger

06.09.2022

Bugøyfjord vel har tidligere uttalt seg om oppdrett i Bugøyfjorden og kommer nå med noen kommentarer i forbindelse med at kystsoneplanen har vært til høring. 

Laksefiskerhytter i Kasterholmen.

Det er kommet en del innspill til den interkommunale kystsoneplanen for Varanger som har vært ute til høring.

Bugøyfjord vel har tidligere uttalt seg om oppdrett i Bugøyfjorden og kommer nå med noen kommentarer i forbindelse med denne planenen.

Om anlegget i Storbukt (Isolahti).

Dette anlegget har ikke vært i drift etter at det ble registrert store forurensninger i området rundt mærene. De sier at det etter stegningen har blitt observert at krabbebestanden har tatt seg opp, og at forekomsten av fisk inne i fjorden har økt. De er redd for at dersom det igjen blir starta oppdrett i Storbukt etter karantenetida så er det stor fare for at de samme problemene med forurensning oppstår på nytt, selv om anlegget blir flytta litt.

Arkivfoto fra noen år tilbake da det var oppdrettsanlegg i Storbukt.

De mener også at det finnes andre argumenter mot oppstart som bør veie tungt. På østsiden av Bugøyfjorden ligger Sandbukta som er registret som friluftsområde i kommuneplanen. Et viktig natur- og friluftsområde for sportsfiskere, jegere, turgåere og kajakkpadlere. Hele området er også sommer og høstbeite for rein.

Inne i bukta er det gamle slåttemarker etter folk fra Bugøynes og Bugøyfjord som har drevet utmarksbruk i området. Og selv om det i dag ikke er noen bebyggelse i Sandbukta så er det registrert 18 kulturminner på stedet i form av gamle tufter bl.a. Disse registreringene er gjort av Bugøyfjord vel i et offentlig finansiert prosjekt i 2006-2007. I følge folketellinger bodde det samer i Sandbukta på 17-1800 tallet.

Bugøyfjord vel mener at anlegget i Storbukt bør stenges og ikke gis konsesjon til oppstart på nytt.

Om lokalitetene i Kasterholmen.

Om dette sier laget at at de er bekymret for at spørsmålet om oppdrettsanlegg i dette området kan komme opp igjen, selv om det i første omgang ble avslag på søknaden.

De ønsker å presisere at det ikke bør legges noe anlegg her da dette er et gyteområde for fisk og egentlig et oppdrettsområde for yngel. Samtidig er det et rikt fugleliv der med skarv, ærfugl, terner og måker.

Bugøyfjord vel ber om at hele dette området med holmer og Kasterholmbukt (som blir betegnet som akvakulturområde A) tas ut av kystsoneplanen.

Tekst & foto: VEI