Ingen oppdrettsanlegg ved Kasterholmen

30.11.2021

Ingen oppdrett ved Kasterholmen i denne omgang.

Kasterholmen er den største av disse holmene på sørsida av Bugøyfjorden.

I et møte den 8. juni behandlet Fylkesrådet en søknad fra Lerøy Aurora AS om ny oppdrettslokalitet ved kasterholmen i Bugøyfjorden. Der ble det enstemmige vedtaket som følgende:

  1. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har behandla søknad frå Lerøy Aurora AS, mottatt 30.03.20, om etablering av ny lokalitet Kasterholmen i Sør-Varanger kommune til oppdrett av laks og ørret.

  2. Fylkesrådet har funne at tiltaket er tilstrekkeleg belyst gjennom søknadens vedlagte dokumentasjon og vurderingar gjort av sektormyndigheitane.

  3. Fylkesrådet har funne at søkt tiltak vil føre til uakseptabel negativ påverking på naturmangfaldet i området og at søkjars behov for lokaliteten ikkje er tilstrekkeleg i forhald til konfliktar som oppstår ved ein etablering. En visar til merknadar frå høyringsrunden og at søkjer allereie har fått løyve til biomasseutviding ved lokalitet Spergittklubben.

  4. Fylkesrådet avslår søknad fra Lerøy Aurora AS om etablering av akvakulturanlegg på lokalitet Kasterholmen i Sør-Varanger kommune på grunnlag av laksetildelingsforskrifta § 30 a) miljømessig forsvarleg, b) avveging av arealinteresser,med særleg vekt på søkars behov for areal til planlagt akvakultur og anna bruk av området.

Dette ble altså vedtaket og slik gikk det med søknaden om tillatelsen. Vi har tidligere i nettavisa skrevet om oppdrettsanlegg ved Kasterholmen, se lenkene       

                                           Blir det oppdrettsanlegg ved Kasterholmene?

                                          Kystsoneplan for Varanger av Øyvind Seipæjærvi

     Bilde fra iFinnmark


På fredag i forrige uke var det et større oppslag i avisa Finnmarken om avslaget fra Fylkesrådet. Så i første omgang ser det ut til at det ikke blir oppdrettsanlegg ved Kasterholmen. To som er glad for det er Are G. Nilsen i Vagge, med tilknytning til Kasterholmen, og kommunestyrerepresentant i MDG (Miljøpartiet De Grønne), Arne Liaklev. Og vi går ut ifra at også de fleste yrkesfiskerne som har Varangerfjordområdet som fiskefelt applauderer vedtaket, uten at noen av de denne gangen er intervjuvet i avisa.

Men om ikke fiskerne er i avisa så er det flere andre som kommer til ordet. Deriblant lokale politikere som varaordfører, ordfører og leder i Høyre. Leder i Kirkenes næringsfond, plan- og utviklingssjef i kommunen, samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group og daglig Leder i Lerøy Aurora AS, Kurt Einar Karlsen er også representert.

Ingen av disse viser samme jubel over vedtaket som Are G. Nilsen gjør. Av det de sier blir det lagt mest vekt på at oppdrettsarbeidsplasser vil være et viktig bidrag når det gjelder et framtidig Sør-Varanger kommune. Det kan se ut som de bare ser positive ringvirkninger av oppdrett i fjorden.

VEI