Vil rive gamma

17.10.2023

Karisarigamma, som tidigere i år skiftet eier, ønsker den nye eieren nå å erstatte med en ny bygning i samme størrelse. I kommunens postliste kan vi se at nye eiere har søkt om å få rive den opprinnelige gamma fordi den er dårlig forfatning. Søknaden er sendt ut på høring og den eneste som, så vidt vi kan se, stiller seg negativ til det er Reinbeitedistrikt 4/5 B Sállan/Cižašnjarga – Skoggerøya/Spurvneset.

De skriver at en endring fra gamme til hytte vil endre bruken og at det i dette området vil kunne innvirke negativt på reindrifta. Reinbeitedistriktet skriver at området er et vinterbeite og at det i perioder vil være behov for ro i reinflokken som befinner seg der. I denne delen av området er det også nå en skuterløype og andre gammer i området er bygget om fra gammer til hytter.

Reinbeitedistriktet forutsetter at kommunen fastholder på bestemmelsene som regulerer LNFR områder (landbruks-,natur-,frilufts- og reindriftsområder), skriver de til slutt i brevet.

Tekst og arkivfoto: VEI