Lørdagslesning: Sagt om høringsutkastet. Sjølaksefiske.

25.03.2023

Som lørdagslesning i dag bringer vi noen sitater vi har henta fra forskjellige steder på nettet. Det er uttalelser i forbindelse med høring, sendt ut fra Miljødirektoratet på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet, angående fiske etter russelaks i sjøen, der man samtidig går inn for total forbud mot fiske etter atlanterhavslaks i Finnmark i 2023. Det man eventuelt får av atlanterhavslaks, sjøørret og sjørøye i de nye russelaksnøtene som sjølaksefiskerne må skaffe seg for å fiske etter denne laksen skal slippes ut igjen.

Stillehavslaks i midten.

SITATER

«Hvis bestanden av Atlanterhavslaks er så liten at det må gjøres store endringer så må lokalbefolkningen og sjølaksefiskerne som rettighetshavere ha førsteretten til fangst, og turistfisket stoppes. Slik forvaltningen i dag presenterer åpning fiske av Stillehavslaks og samtidig stenging av det ordinære laksefiske med faststående redskap i sjø, ser det ut som forvaltningen ikke anerkjenner at sjølaksefiskerne er de som har rettighet til å fiske laks (herunder Stillehavslaks) i sjø i dag. Med et slikt utgangspunkt vil det være helt naturlig at forvaltningen flyttes over til Fiskeridepartementet for å få forvaltningen inn på et bærekraftig spor.»

Sápmi Arbeiderpartiet


«Det er også viktig å ha med seg at fiske etter laks i sjø er en rettighet, som bygger på et selvstendig rettsgrunnlag, og som er kodifisert i Finnmarkslovens § 22. Dette er også en viktig del av den sjøsamiske kulturen. En innskrenking i dette fisket, uten at det kan begrunnes i behovet for å sikre bestanden, vil utvilsomt være et urettmessig inngrep i disse rettighetene, og kan sågar være brudd på FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 som beskytter retten til å utøve sin kultur.

.

Det er viktig at alle i Finnmark som har interesser i at sjølaksefisket består svarer på høringen, og gir innspill til hvorfor dette forslaget er en dårlig idé, og kanskje også en dårlig skjult plan fra myndighetene for å stoppe sjølaksefisket. FeFo vil gi et høringssvar som er tydelige på at dette ikke er veien å gå for å stoppe en kulturnæring i Finnmark med lange tradisjoner.»

Styret i FeFo (Finnmarkseiendommen)


«Dette er et kraftig overgrep mot kyst- og fjordfolket generelt, og den sjøsamiske befolkninga spesielt. Det viser at regjeringa ikke har lært noe av Fosen-saken, men bare turer i vei med stadig nye rettsstridige overgrep mot samisk kultur, næring og livsform.
Folket i kyst- og fjordområdene i Finnmark har til alle tider utøvd tradisjonelt sjølaksefiske med krokgarn og kilenot. Det er en rettighet som er etablert ved hevd og alders tids bruk, og som staten har rettsplikt til å respektere som materielt grunnlag for vår kultur.

Det tradisjonelle laksefisket har bidratt godt til å opprettholde aktive laksestammer. Dagens utfordringer med enkelte laksestammer i Tanavassdraget skyldes ikke det tradisjonelle fisket i elv og sjø, men et eksplosivt turistfiske på laksens barselseng samt hodeløst vern av naturlige laksepredatorer. Et generelt forbud mot tradisjonelt sjølaksefiske i sjøsamiske områder medfører alvorlig brudd på folkeretten, herunder FNs konvensjon og sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27, FNs urfolkserklæring, ILOs urfolkskonvensjon, Norges grunnlov, menneskerettighetsloven, sameloven med flere.

Finnmark sjølaksefiskeforening


«I Sør-Varanger er mange sjølaksefiskere samisktalende og sjølaksefisket er en del av det materielle grunnlaget for den samiske kulturen både i vår kommune og resten av landsdelen.

Denne viktige nærings- og kulturformen må vernes, ikke fjernes.

Snikinnføring av forbud mot sjølaksefisket i Finnmark aksepteres ikke – sjølaksefiskerne i Finnmark skal ikke kastes på land."

Samepolitisk utvalg i Sør-Varanger Arbeiderparti

Stillehavslaks (pukkellaks, russelaks)

«Til sist er vi glade for at det bevilges ekstra midler til pukkellaks prosjekter, for det trengs virkelig store investeringer i å bytte ut alle våre kilenøter. Vi håper på positivt svar og det raskt på midler til laksebruk. Ja for det heter også i pressemeldinga: «Videre skal fisket kun skje ved bruk av kilenøter med restriksjoner på maskevidder (55-58 mm)» Ingen sjølaksefiskere har kilenot med dette omfar, da minste tillatte maskevidde iflg forskriften er 58 mm. Så da må vi alle da ha ny not innen juni? Helt utrolig. Dette lar seg ikke løse, vi har ikke bøteri nok til det. Og hvem skal betale for våre nye kilenøter, vi hører om at det allerede er for lite penger til laksefeller rundt om?»

Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag


«Saken som den foreligger er slik jeg ser det et elendig håndverk. Den mangler nødvendig kunnskap om sjølaksefiske. Under dekke av å skulle legge til rette for fangst av pukkellaks i sjø har man altså avviklet sjølaksefiske med ett pennestrøk. At dette er forsøk skjult som en (elendig) gladsak, fremstår bare som direkte uredelig. Sjølaksefisket er en av de eldste næringsveier i Finnmark. Ønsker direktorat, departement og regjeringen å legge den ned, da kan de i det minste være redelige nok til å si det rett ut.»

Hans-Jacob Bønå, fylkesordførerkandidat for Finnmark Høyre


«Fremgangsmåten om å fjerne sjølaksefiske i Finnmark og i sjøsamiske områder, slik det fremkommer i høringsnotatet, vekker dessverre minner om en tid og en fremgangsmåte vi trodde var forbi.»

Leder i organisasjonen Bivdu, Inge Arne Eriksen.


«Jeg leste en artikkel hvor dere var så bekymret for at det var så mye bifangst av sjøørret og sjørøye, som nevnt fikk jeg kun en sjøørret i 2021, og er vel kun en eller ingen pr år jeg har fått. Om jeg skulle være så økonomisk blind å kjøpe ny not ville fangst av sjøørret og sjørøye bli langt høyere. Sjøørret og sjørøye er små i Finnmark og går stort sett igjennom dagen nøter. Jeg leste også et argument av at laksen blir så skadet av å gå i en not for så å bli sluppet løs, spesielt om den gikk i flere nøter. Men hvordan kan da elvefiskere drive fang og slipp uten noen restriksjoner? Det er jo selvsagt en langt større påkjenning for laksen å bli slitt helt ut av en stangfisker, bli tatt opp av elva for foto og må få "førstehjelp" før den sendes ut i en strømførende elv?»

Svein Tore Einan


«Myndighetene vil med dette forslaget benytte muligheten til å stoppe sjølaksfisket helt. Dette har dere sett fram til i 30-40 år..

Det dere oppnår er enda mer pukkellaks i elvene..til glede for de elskede gytelaksfiskere..

Men dere kan nok også glede dere til en viss rettssak.»

Gunnar Einvik, Flatanger


«Når det er ressursknapphet må vi som bor og lever her ha førsterett på de ressursene som er. Da synes jeg vi heller kan forby turistfiske. Hvorfor skal vi kastes på land, mens de med tjukk lommebok fortsatt får fiske på den samme bestanden i elvene?»

Ronny Wilhelmsen, AP-politiker


«-Jeg er rystet over fremgangsmåten de ansvarlige myndighetene som uten forutgående konsultasjoner eller prosesser foreslår en forskrift som effektivt vil komme til å stoppe det tradisjonelle sjølaksefisket, som er en sentral del av sjøsamisk kulturbasert næringsutøvelse.»

Sametingspresident Silje Muotka

«Sjølaksefiskerne har deltatt på mange møter, og gitt uttrykk for at de vil være med på å hindre pukkellaksen i å komme opp i elvene, men har ikke fått gjennomslag og har således ikke vært en del av arbeidet. Ingen tiltak har til nå svart ut dette. Når myndighetene nå satser på frivillig arbeid og gratis verktøy ved at sjølaksefiskerne skal 3 ganger i døgnet ut på sjøen å røkte pukkellaksnøter som de har betalt selv, så er det så urimelig som det kan få blitt.»
Kommunestyret i Sør-Varanger kommune


«Med dette forslaget til ny forskrift vil både bolysten og livsgleden forsvinne for mange. Sjølaksefiske for kyst- og fjordfolket kan lett sammenlignes med hvilken betydning elgjakta har for folk på innlandet. Dette er rett og slett åndelig hjertemedisin som samtidig bevarer livskulturer for generasjoner. Ved å forby sjølaksefiske, for det er det som er intensjonen med den nye forskriften, vil mange ikke se hensikten med å bo grisgrendt og nord. Direktorat og departement vil dermed være med på at flyttestrømmen mot sør vil akselerere. Da hjelper det ikke at ministre og statsråder lover tiltak for at flyttestrømmen skal snu mot nord igjen.

..

Så kjære departement og miljødirektorat, la oss sjølaksefiskere dø i fred. Dere har statistikker som viser at vi likevel er en utdøende rase. Det skal ikke være nødvendig å gi oss curacit for at vi skal forsvinne. Curacit i form av strengere og strengere regelverk med færre fiskedøgn, endrede maskeviddestørrelser og rigide meldetjenester.»

Svein Idar Paulsen/sjølaksefisker i Porsangerfjorden


«Noen har, etter tvang fra myndighetene, investert i kilenøter. Flere har ikke rukket å få noe særlig avkastning av investeringen, og så kommer dette forbudet kort tid før fiskesesongen starter. Det er ikke holdbart.

I direktoratets forslag til stenging foreligger det ingen begrunnelse for at sjølaksefiske skal stenges. Laksen i indre Varanger er ikke truet av utryddelse, og det er derfor ingen grunn til å stanse dette fiske. Forslaget som er sendt ut på høring må stoppes, og jeg håper å få de andre partiene med på en slik uttalelse.»

Berit Ranveig Nilssen. Samefolkets parti


«Og jeg velger å tro, at de som har snekret sammen høringsutkastet virkelig tror, at dette er en løsning som både elvefiskerne og sjølaksefiskerne ser på som en god og rettferdig løsning! Men likevel hender det at jeg også lurer på om vi lever på hver vår planet, at de helt bevisst pisser på sjølaksefiskerne bare for å vise at det er makta som rår?»

Vilfred Ingilæ, forholdsvis oppegående pensjonist


«Galskap»

Bjørn-K. Johansen

Foto: VEI