Fra bygdelagets møte på mandag Del ll

22.09.2021

Det bør opprettes en gruppe i bygdelaget som jobber for et grendehus. Bygdelagets rolle er å motta ideer fra folk og jobbe videre med dem.

Pål Haldorsen serverer kaffe til Arnt Pedersen.

 I tida framover

Hva skal bygdelaget engasjere seg i? Terje mente at bygdelaget skulle engasjere seg enda mer enn de har gjort. Alle nyetableringer og annen utvikling i bygda vil dra med seg nye behov som bygdelaget må være en aktiv del av. Det betyr at kommunale og regionale myndigheter må inn i bildet, og her er det bygdelaget skal spille en rolle og tilrettelegge for aktiviteter i bygda.

Kraftkabler ned i bakken, mudring av havna, opprenskning etter forurensning, krafttilførsel til bygda dersom det blir etablering av ny industri, kloakk og vann, tilrettelegging for bygging av boliger i bygda Folk som skal etablere seg i bygda kan ikke bo i femtitallshus med små justeringer. Det kommer ingen som vil bo i dem. Tilrettelegge for felles bygg i Bugøynes som ikke finnes her i dag. Bugøynes som alle andre steder med en viss selvrespekt trenger et eget hus. En slags grendehus hvor man kan møtes og ta en kaffe og en prat. Snakke med hverandre uten å få en meny i fanget, uten at det er noe galt med det. Et hus hvor foreningsmøter, egne møter, bedriftsmøter, offentlige møter, et lite julebord, et lite selskap skal kunne avvikles. Kulturmøter og et hus hvor man også kan bygge inn et kontorer med de fasilitetene et moderne kontor trenger. Sånn at man, uansett hvor man hører hjemme, kan komme til Bugøynes og jobbe litt herfra. Bo her for en periode om man ønsker det.

Det bør opprettes en gruppe i bygdelaget som jobber for et grendehus, mente Terje. Bygdelagets rolle er å motta ideer fra folk og jobbe videre med dem.

Laget må da ha tyngde nok til å ta opp saker med kommunens politiske ledelse. Laget må revitalisere seg. Og det er veldig viktig at laget aktiviserer ungdom på stedet. Det er tross alt ungdommene som er stedets framtid.

Underveis i Terjes redegjøring tok også Kjell Hastad, som var ordstyrer for kvelden, ordet og listet opp forskjellige ting som Bugøynes Bygdelag har gjort for bygda i løpet av de årene laget har eksistert. Bl.a annet ballbinge, lysløype, krabbeseminar, innkjøp av diverse til samfunnshuskjøkkenet, bevertning av viktige personer som har gjestet bygda osv.

Terje fortsatte å snakke om at man måtte være delaktig med å hjelpe folk som eventuelt flytter til bygda med å finne seg til rette og etablere seg. Nevnte spesielt fiskere som kanskje ville bli her, og at man måtte samarbeidet med fiskarlaget og andre i bygda som jobbet med fiskerier. Det finnes grupper som holder på med det også.

Fiskeriene går sin gang, de bære seg selv og det kommer nye fiskere til som vil etablere seg, sa han.

Flere arbeidsplasser

Han så for seg et stort potensiale i turisme som måtte utvikles og også inbefatte andre tilbud enn at man måtte ta på seg oljehyre og dra på havet. Også helårsturisme burde man satse mer på. Vinterstormene er der. Nordlyset er der. Solide, gode fasiliteter med vinterisolerte hytter må til.

Det koster, men turistene er villig til å betale viser det seg. Og i et grendehus vil det være helt ypperlig å ha et informasjonskontor hvor turistene kan få vite hva de kan foreta seg i bygda.

Når båtslippen kommer i gang vil det være snakk om 8-10 arbeidsplasser. I varangerområdet finnes det opp mot 200 fiskebåter, og i tillegg er det mange institusjoner som politiet, kystvernet, oppdrett, brannvesen og mange flere som har båter som trenger vedlikehold og service. Det blir mange arbeidsplasser og det vil være snakk om familier som kommer. Og da trengs det hus.


Det må legges en strategi for å bygge boliger i bygda i samarbeid med andre.Bygdelaget bør være med på å lage en slik plan.

Etter at Terje var ferdig med det han skulle si ble ordet gitt fritt til møtedeltakerne.

Norway King Crab har lokaler til leie

Anne Ingilæ Vælitalo fra Norway King Crab var først ute. De vil gjerne være med på å utvikle fiskeriene videre i Bugøynes og hun la også til at de har fine kontorer i bygget sitt som de kan leie ut til de som måtte ønske seg midlertidig kontorplass i bygda. Kontorplassene har alle de nødvendige fasilitetene. Hun sa også ifra om at Terje Buljo under et av punktene hadde nevnt noe om at det fantes fiskere som ikke fikk bunkre diesel hos Norway King Crab fordi de ikke leverte fangst hos dem, men leverte den til Lyder. Som alle i Bugøynes vet er det bare et anlegg som leverer disel. Anne tilbakebviste opplyningene som var henta fra oppslag på Facebook for noen uker siden og sa at det ikke var tilfelle, og at Terje burde sjekke fakta bedre før han uttalte seg om det på et bygdelagsmøte. Det fantes visstnok andre bakenforliggende årsaker i akkurat den saken. Hun gikk ikke videre inn på det og det gjorde ikke bygdelagets nye leder heller, men tok det til seg.

Lyder Fisk har planer om å utnytte stillehavslaksen (russelakse) på en bedre måte i framtida enn det som gjøres i dag. Stillehavslaks i midten, atlanterhavslaks på sidene.

Udetonerte granater må fjernes

Elisabeth Hastad hadde flere ting på agendaen. Den ene gikk på opprydding av slippområdet og pengen som måtte skaffes. Hun pekte på at i oppryddingen i Harstad og Skjærvøy havn var det offentlige midler som ble brukt, og nå mente ho at turen var kommet til Bugøynes. Elisabeth tok også opp noe annet forurensning som går så langt tilbake som til siste verdenskrig. Da tyskerne forlot bygda høsten 1944 dumpet de granater og annet udetonert materiale i Bugøynes havn. Finske dykkere som dykket i området mellom Lassinranta og Bugøya (Kotisari) har fortalt henne høsten 2020 at det fortsatt ligger store, udetonerte granater på bunnen bare tre, fire meter under havoverflaten. Dette må fjernes av minekommandoen eller GSV. Det kan ikke ligge der til det skjer en ulykke. Hun ba bygdelaget henvende seg til de riktige etatene snarest mulig og få dette ordnet.

Så var det kongekrabbesenteret som er planlagt i bygda. Hun mente at Bugøynes Bygdelag må legge press på så planlegginga skal bli ferdig så fort som mulig. Tomta er klar. Penger må skaffes til veie og Bugøynes skal fortsatt være krabbehovedstaden og senter for videre forskning på krabber. Dette vil være et trekkplaster for flere turister til bygda. Hun sa det finnes flere krabbearter i fjorden det ikke er forsket på, og viste til fiskerikandidat Odd Eilert Ingilæ i den forbindelse.

Sakene ble videresendt til det nye styret i laget.

Mer fra møtet senere. Følg med og bli oppdatert.

Tekst & foto: VEI