For upresis når det gjelder Kasterholmen

13.09.2022

Også Fiskeridirektoratet nevner akkurat Kasterholmområdet i sitt innspill til kystsoneplanen for Varanger. 

Hytter i Kasterholmbukt som tidligere har vært brukt av sjølaksefiskere, og som nå brukes av fiskerbøndenes etterkommere.

I et innspill til høringsutkast for kystsoneplan for Varanger uttrykte Bugøyfjord Vel at de ønsket at hele området ved Kasterholmen, som blir betegnet som akvakulturområde, blir tatt ut av kystsoneplanen. Dette fordi de er redd for at spørsmålet om oppdrettsanlegg i området kan komme opp igjen selv om det i første omgang ble avslag på en søknad fra Lerøy.

Og det er ikke bare Bugøyfjord Vel som har innvendinger i forbindelse med planen for Kasterholmområdet. Også Fiskeridirektoratet nevner akkurat Kasterholmområdet i sitt innspill til kystsoneplanen for Varanger. De mener Sør-Varanger kommune er altfor upresis i sine planer angående dette området.

Blant annet skriver de dette i sitt innspill:

Fiskeridirektoratets rolle i planarbeid

Fiskeridirektoratet har som formål å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Samfunnsoppdraget overlapper i stor grad med FNs bærekraftsmål nummer 14 «Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling». Vi skal ivareta fiskeri- og havbruksnæringens interesser i planarbeid.

Vi anbefaler at det legges et større arbeid i planleggingen for akvakultur ved Kasterholmen i Sør-Varanger kommune, slik at en kan ta stilling til om arealet skal avsettes til akvakultur eller ikke. Vi anbefaler å sette av tilstrekkelig store enbruksområder der akvakultur er ønskelig fra kommunens side, og ber om at eventuelle særskilte krav om reguleringsplan begrunnes og utdypes. Kommunene bør sette av viktige fiskeområder til enbruk fiske, eller ha en bestemmelse til flerbruksområdene i større grad ivaretar hensynet til fiskeriinteressene. 

Kystsoneplanen ville vært en fin anledning til å ta stilling til akvakulturanlegg ved Kasterholmen i Sør-Varanger kommune. Forslaget er å videreføre arealet som flerbruksområde med akvakultur, med bestemmelse om at etablering av akvakultur fordrer reguleringsplan. Vi skulle gjerne sett at kommunen tok et tydeligere standpunkt om hvorvidt en ønsker akvakultur eller ikke, og mener kystsoneplanen er det beste tidspunktet for å gjøre nødvendige utredninger og beslutninger om det er ønskelig med enbruk akvakultur eller ikke. En løsning som skissert innebærer videre usikkerhet. Samtidig vil det, når en vurderer det totale arealbeslaget i regionen, også kunne være av betydning for reguleringsplanarbeidet at hverken Sør-Varanger eller de andre kommunene har foreslått nye arealer til akvakultur av anadrome arter i kystsoneplanen. Bestemmelsen om reguleringsplankrav bør, dersom den blir stående, presiseres med hvilke tema som skal belyses i reguleringsplanen.Fiskeridirektoratet region Nord vurderer at både videreføring av tidligere avsatte akvakulturområder, herunder også flerbruksområdet ved Kasterholmen, samt innspillene fra akvakulturinteressene til plan, med stor fordel kunne vært konsekvensutredet i denne planen.


Fiskeridirektoratet anbefaler til slutt at Sør-Varanger kommune tar med seg disse anmerkningene til flerbruksområdet ved Kasterholmen i sitt videre arbeid med kystsoneplanen.

Foto: VEI